1  
Provincial Land Transport Office Of Prachuapkirikhan  
line decor
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ >วิสัยทัศน์ สขจ.ปข. :: เป็นองค์กรแห่งวัตกรรมในการควบคุม กำกับดูแล ระบบการขนส่งทางถนนให้มีคุณภาพและความปลอดภัย >> ค่านิยม :: มุ่งมั่นบริการ ด้วยความเป็นธรรม เพื่อการพัฒนา >> วัฒนธรรม :: ยิ้มแย้มแจ่มใส เต็มใจต้อนรับ ตามลำดับขั้นตอน ด้วยอุปกรณ์ทันสมัย เน้นความปลอดภัยทางถนน
line decor
 


ขอเชิญร่วมประมูลป้ายทะเบียนรถ
หมวด กจ ครั้งที่ 3
วันที่ 5 - 6 กรฎาคม 2557
ตัวอย่างป้ายประมูลของ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

1

 

สขจ.ประจวบคีรีขันธ์

......สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เปิดดำเนินการครั้งแรก เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ.2509 เป็นอาคารเช่าตั้งอยู่บนถนนพิทักษ์ชาติ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ ต่อมาปี พ.ศ.2523 ได้ย้ายมาเช่าอาคารพาณิชย์ บริเวณหน้าหมู่บ้าสันตินคร ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ และในปี พ.ศ.2529 ได้รับงบประมาณสร้างอาคารสำนักงาน ตั้งอยู่เลขที่ 199 หมู่ที่ 16 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ่าวน้อย อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77210 บนเนื้อที่ 6 ไร่ 2 งาน 10 ตารางวา โดยอาคารที่ 1 เป็นอาคาร ชั้นเดียวปัจจุบันเป็นที่ปฏิบัติงานของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กลุ่มวิชาการขนส่ง งานบริหารทั่วไปและงานตรวจสภาพรถ อาคารที่ 2 สร้างในปี 2537 เป็นอาคาร 3 ชั้น เป็นที่ปฏิบัติงานของฝ่ายทะเบียนรถ และฝ่ายใบอนุญาตขับรถ โดยสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ให้บริการครอบคลุมพื้นที่อำเภอเมือง อำเภอกุยบุรี และอำเภอทับสะแก นอกจากนี้ เพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนได้เปิดสำนักงานขนส่งจังหวัดสาขาจำนวน 2 แห่งได้ แห่งที่ 1 สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอปราณบุรี ที่ตั้ง 61 หมู่ที่ 3 ถนนเพชรเกษม ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 เปิดบริการ เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2528 ให้บริการครอบคลุมพื้นที่ อำเภอปราณบุรี อำเภอหัวหิน และกิ่งอำเภอสามร้อยยอด แห่งที่ 2 สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน ที่ตั้ง 100 หมู่ี่ 1 ถนนเพชรเกษม ต.ทองมงคล อ.บางสะพาน จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77230 เปิดบริการ เมื่อวันที่ 11 กรกฎาคม 2531 ครอบคลุมพื้นที่อำเภอบางสะพาน และอำเภอบางสะพานน้อย
 

1 "ขอเชิญชวนเจ้าของรถและผู้ขับรถโดยสารและรถบรรทุกร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการป้องกันอุบัติเหตุทางถนนในช่วงฤดูฝน" >>>> 11 สิงหาคม 2559 1
1 การขออนุญาตให้ใช้รถยนต์ส่วนบุคคลรับจ้างรับส่งนักเรียน >>>>>10 สิงหาคม 2559 1
1 ประกาศจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เรื่อง ขายทอดตลาดแผ่นป้ายทะเบียนรถ >>>> 25 กรกฎาคม 2559
1 หลักเกณฑ์เงื่อนไขการอนุญาตให้รถต่างประเทศข้ามพรมแดนมาใช้ในประเทศไทยเพื่อการท่องเที่ยว>>>> 25 เมษายน 2559
1ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีและภาษีรถค้างชำระตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ผ่านระบบ SSL VPN เชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สาย วันที่ 24 ธันวาคม 2558 ณ โรงเรียนห้วยยางมิตรภาพ 35 ตำบลห้วยยาง อำเภอทับสะแก จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ >>>> 22 ธันวาคม 2558
1 ออกหน่วยบริการเคลื่อนที่รับชำระภาษีรถประจำปีและภาษีรถค้างชำระตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ ผ่านระบบ SSL VPN เชื่อมโยงข้อมูลผ่านอินเตอร์เน็ตไร้สาย วันที่ 10 พฤศจิกายน 2558 เวลา 09.00-14.00 น. ณ โรงเรียนบ้านหาดขาม ตำบลหาดขาม อ.กุยบุรี จ.ประจวบคีีรีขันธ>>>>> 5 พฤศจิกายน 2558
1ประกาศกรมการขนส่งทางบก เรื่อง 1.เปิดรับมอบที่ดินและสิ่งก่อสร้าเพื่อจัดให้ีสถานีขนส่งผู้โดยสาร 2. เชิญชวนให้ผู้ประสงค์จะลงทุนก่อนสร้างเพื่อจัดตั้งและดำเนินการสถานีขนส่งผู้โดยสาร ยื่นคำขอรับใบอนุญาต >>>> 14 ตุลาคม 2558
1 เรื่อง "การส่งสำเนาเสมือนจริงของต้นทะเบียนรถยนต์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (E-mail)" นวัตกรรมของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์อย่างยั่งยืน >>>> 30 กันยายน 2558
1ขอเชิญชวนผู้สนใจยื่นคำขอรับรองมาตรฐานโรงเรียนสอนขับรถ >>>> 30 กันยายน 2558
1กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง บริหารสมองเป็น 10 เท่า ด้วยวิธีการเิปิดใช้งานสมอง >>>> 30 กันยายน 2558
1ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ >>>>> 14 สิงหาคม 2558
1 ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนดหรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหาย เดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางหลวงสัมปาน (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2558 >>>> 3 ก.ค.2558
1 ประกาศ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกหรือน้ำหนักลงเพลาเกินกว่าที่ได้กำหนด หรือ โดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวงพิเศษ ทางหลวงแผ่นดินและทางสัมปทาน (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2552 >>>> 3 ก.ค.2558
จดทะเบียนรถตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์
1 ประจำวันที่ 22 สิงหาคม 2559

ประเภทรถ
หมวดอักษร
หมายเลขทะเบียนรถ
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลไม่เกิน 7 คน
กฉ
8950
รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
นข

2647

รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
บม
297

ข้อมูลการจดทะเบียนรถของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตาม พรบ.รถยนต์
ประจำเดือน มิถุนายน(คัน)
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั่งไม่เกิน 7 คน
253

รย.2 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน

1
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
169
รย.12 รถจักรยานยนต์
1,435
ตาม พรบ.ขนส่งทางบก
ประจำเดือน มิถุนายน (คัน)
รถบรรทุก
32
รถโดยสาร
4

ข้อมูลการรับชำระภาษีของสำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
ตาม พรบ.รถยนต์
ประจำเดือน มิถุนายน (คัน)
รย.1 รถยนต์นั่งส่วนบุคคลนั่งไม่เกิน 7 คน
1,418
รย.2 รถยนตนั่งส่วนบุคคลเกิน 7 คน
61
รย.3 รถยนต์บรรทุกส่วนบุคคล
1,895
รย.12 รถจักรยานยนต์
5,322
ตาม พรบ.ขนส่งทางบก
ประจำเดือน มิถุนายน (คัน)
รถบรรทุก
97
รถโดยสาร
545


1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง เกร็ดความรู้ของ Captcha คือ >>>>> 5 พฤษภาคม 2559 1
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหารสมองเป็น 2 เท่า ด้วย Brain Activation >>>> 8 กุมภาพันธ์ 2559
1กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง ข้อเท็จจริงเกี่ยวกับโรคไข้ซิกา >>>> 8 กุมภาพันธ์ 2559
1กิจกรรมแลกเปลี่ยนเีรียนรู้ เรื่อง New Year New You ปีใหม่คราวนี้สุขภาพต้องดีขึ้นให้ได้ ! >>> 21 ธันวาคม 2558
1กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง อาการสำคัญบอกว่าคุณ เป็นไข้เลือดออก >>>> 20 พ.ย.2558
1 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่องวุ้นในลูกตาเสี่ยม อันตรายที่คนใช้คอมพิวเตอร์ต้องอ่าน (emaginfo) >>>>29 ต.ค.2558
1 ภาพรณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลออกพรรษา 2557 >>>> 10 ตุลาคม 2557
1 ภาพการออกตรวจสอบรถตู้โดยสารประจำทาง >>>> 25 กันยายน 2557
1 ภาพกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัยและสวมหมวกนิรภัย 15 สิงหาคม 2557 >>>> 16 สิงหาคม 25571 เรื่อง ตัวอักษร ภาพ หรือเครื่องหมายที่ตัวอักษรที่ใช้ในการขนส่งผู้โดยสารและรถที่ใช้ในการขนส่งสัตว์สิ่งของ พ.ศ.2555 1
1
เรื่อง กำหนดลักษณะ ขนาด และคุณสมบัติของเครื่องอุปกรณ์สำหรับรถที่จะมีไว้ใช้อำนวยความสะดวกแก่คนพิการ พ.ศ.25551
1 เรื่อง กำหนดแบบใบอนุญาตปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ประจำรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก พ.ศ. 2555
1 เรื่อง กฎกระทรวงกำหนดความปลอดภัยในการรับจ้างบรรทุกคนโดยสาร พ.ศ.2555
1
พระราชบัญญัติการขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

1 พระราชบัญญัติรถยนต์ พ.ศ. 2522


 

นายภิญโญ อภิญญาลาวัณย์
ขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ


นายประไพ สวนกูล
หัวหน้ากลุ่มวิชาการขนส่ง


นางคนึงนิตย์ ผดุงทรัพย ์ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนรถ


  นางสาวอนงค์ ท้องย้อย
  หัวหน้าฝ่ายใบอนุญาตขับรถ.  นายเดชา ปทะวานิช
  หัวหน้าฝ่ายตรวจสภาพรถ
 

นางสาวอัจฉรา เทียนโชติ
หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป

นางศิรภัสสร ชุมทอง
หัวหน้าสำนักงานขนส๋ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขา
อำเภอปราณบุรี

นายอานัส กองเจ
หัวหน้าสำนักงานขนส๋ง
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ สาขาอำเภอบางสะพาน

 
 
       


สำนักงานขนส่งจังหวัดประจวบคีรีขันธ์  เลขที่ 199 หมู่ 16  ถ.เพชรเกษม ต.อ่าวน้อย อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์  77210
    โทรศัพท์ 0-3260-2034 0-3261-1996 0-3260-1901 โทรสาร 0-3260-1900 

สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอปราณบุรี   เลขที่ 61 หมู่ที่ 3   ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77120
    โทรศัพท์ 0-3262-1343 โทรสาร 0-3262-1443 

สำนักงานขนส่งจังหวัด สาขาอำเภอบางสะพาน  เลขที่ 100   หมู่ 1   ต.ทองมงคล  อ.บางสะพาน  จ.ประจวบคีรีขันธ์  77230
     โทรศัพท์ 0-3269-7227 โทรสาร 0-3269-7227

e-mail : prachuap@dlt.go.th

จัดทำโดย  :  นลินรัตน์  อินทร์ห้อย  เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์   กลุ่มวิชาการขนส่ง

Website counter

จำนวนผู้เข้าชม
นับตั้งแต่วันที่ 17 ต.ค.56