แบบคำขอจดทะเบียนรถ

วิธีใช้งาน: save รูปภาพด้านล่างไปเก็บไว้ที่เครื่อง แล้วเปิดรูปภาพขึ้นมาสั่งพิมพ์ทาง Printer
(กระดาษที่ใช้พิมพ์เป็นขนาด A3) หรือ ท่านสามารถขอแบบคำขอได้ที่สำนักงานขนส่งจังหวัด

ด้านหน้า

ด้านหลัง